හිමිකම් විස්තර පරීක්ෂා කරන්නවිස්තර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) ඇතුලත් කරන්න.


ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC):


<<  නැවත Non Motor පිටුවට