හිමිකම් විස්තර පරීක්ෂා කරන්නපසු ගිය මාස තුනක කාලය තුල ඔබගේ හිමිකම් සහ අනෙකුත් විස්තර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) ඇතුලත් කරන්න.


ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය        :

නව ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :


<<  නැවත පිටුවට