හිමිකම් විස්තර පරීක්ෂා කරන්න - විශ්‍රාමික රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයපසු ගිය මාස තුනක කාලය තුල ඔබගේ හිමිකම් සහ අනෙකුත් විස්තර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) ඇතුලත් කරන්න.


ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය       :

නව ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය:


<<  නැවත පිටුවට