කලමනාකාරිත්වය


විධායක නිලධාරී / තොරතුරු නිලධාරී

සනත් සී. ද සිල්වා මහතා

Sanath


ACII London (Chartered Insurer)
දුරකථන:  0112323007
ෆැක්ස්:   0112323155
තැපැල්:   ceo@nitf.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී සමාන්‍ය රක්ෂණ(ප්‍රාරක්ෂණ) අංශය


නිමාලි පතිරණ මහත්මිය
agm


දුරකථන :  +94710920845
තැපැල්:  nimalip@nitf.lk

සහකාර ගිණුම් අංශය


J.A.D. සිරිවර්ධන මහතා
agm


දුරකථන :  +94718030606
තැපැල්:  siri@nitf.lk

ශාඛා සුපරීක්ෂක අංශය

නිමාලි පෙරේරා මහත්මිය
[කළමනාකරු]
Nimali


දුරකථන :  +94714452693
තැපැල්:
revenue.manager@nitf.lk
nimali@nitf.lk

ගිණුම් අංශය


ධම්මිකා වීරකෝන් මහත්මිය
[කළමනාකරු]
Dhammika


දුරකථන :  +94714285074
තැපැල්:
finance.manager@nitf.lk
dammika@nitf.lk


පරිපාලන අංශය

P.R.A ලසන්ත U. කුමාර මහතා
[ කළමනාකරු / තොරතුරු නිලධාරී]
Anura


දුරකථන :  +94713847266
තැපැල්:
lasantha@nitf.lk

රක්ෂණ අංශය

අනුර සමරකෝන් මහතා
[ වැඩබලන කළමනාකරු]
Anura


දුරකථන :  +94718003190
ුරකථන:  +94112026600 Ext. - 200
තැපැල්:  agrahara.assistantmanager@nitf.lk
anura@nitf.lk

සහ SRCC-T අංශ

දේශානි නානයක්කාර මහත්මිය
[වැඩබලන කළමනාකරු]
Deshani


දුරකථන :  +94714451006
තැපැල්: reinsurance.assistantmanager@nitf.lk
deshani@nitf.lk

රක්ෂණ (හිමිකම්) අංශය

රන්දිමා ඩි.ම් මානගේ මහත්මිය
[සහකාර කළමනාකරු ]
Randima


දුරකථන :  +94717388883
තැපැල්:
randima@nitf.lk


විගණන අංශය


සොයිසා මහත්මිය
[වැඩබලන කළමනාකරු]
Gayathri


දුරකථන :  +94713501504
තැපැල්: audit.assistantmanager@nitf.lk
gayathris@nitf.lk

රක්ෂණ සහ ජාතික ස්වභාවික විපත් අංශ

නිමෙෂා සහබන්දු මහත්මිය
[සහාකාර කළමනාකරු ]
nime


දුරකථන :  +94715648500
තැපැල්:
nime@nitf.lk

මෝටර් රථ රක්ෂණ අංශය

උපේක්ෂා ඒකනායක මහත්මිය
[වැඩබලන කළමනාකරු]
Upeksha


දුරකථන :   +94778593665
තැපැල්: motor.assistantmanager@nitf.lk
upeksha@nitf.lk

මෝටර් රථ රක්ෂණ (හිමිකම්) අංශය


ටි.ජි. ලක්ෂ්මන් මහතා
[සහකාර කළමනාකරු]
Lakshman


දුරකථන :   +94718021233
තැපැල්: giclaim.assistantmanager@nitf.lk
tglaksman@nitf.lk


පරිපාලන අංශය


සිතාර අසංක ජයලත් මහතා
[සහකාර කළමනාකරු]
Jayalath


දුරකථන :  +94718533939
තැපැල්: adminhr.assistantmanager@nitf.lk
jayalath@nitf.lk

ගිණුම් අංශය

නාමල් කාංචන මහතා
[සහකාර කළමනාකරු ]
Namal


දුරකථන :  +94775313389
තැපැල්:
finance.assistantmanager@nitf.lk
namal@nitf.lk

ගිණුම් අංශය

සිසිත චන්ද්‍රකුමාර මහතා
[සහකාර කළමනාකරු]
sisitha


දුරකථන :   +94773223212
තැපැල්:
sisitha@nitf.lk

පර්යේෂණ හා විශ්ලේෂණ අංශය

රජිත් ගුනසේකර මහතා
[සහකාර කළමනාකරු]
Rajith


දුරකථන :   +94718693448
තැපැල්: randd.assistantmanager@nitf.lk
rajith@nitf.lk


නීති අංශය

S.R.G. උදාරි පියභාශිනි මහත්මිය
[සහකාර කළමනාකරු]
Udari


දුරකථන :   +94711734823
තැපැල්:
udarir@nitf.lk

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

J.M.K. ජයසිංහ මහතා
[සහකාර කළමනාකරු]
Kavindra


දුරකථන :   +94750131478
තැපැල්:
kavindra@nitf.lk

අනුරාධපුර ශාඛාව

අයි.පී. වික්‍රමආරච්චි මහතා
[වැඩබලන ශාඛා කළමනාකරු]
Sumudu


දුරකථන :   0710553433
තැපැල්:
indeera@nitf.lk

මාතර ශාඛාව

එම්. එන්. කේ. පාඩිගම මහතා
[ශාඛා කළමනාකරු]
Nirosh


දුරකථන :  +94702020217
තැපැල්:
nirosh@nitf.lk